Welsh collection notices

 

Hysbysiadau Casglu

Hysbysiad Casglu: Myfyrwyr Cyhoeddwyd 24 Ebrill 2012
Hysbysiad Casglu: Staff Cyhoeddwyd 24 Ebrill 2012
Hysbysiad Casglu: Cyrchfannau Myfyrwyr sy'n Gadael AU (CMGAU) Cyhoeddwyd 31 Mawrth 2014


Hysbysiad Casglu: Myfyrwyr

AROLYGON O FYFYRWYR AC YMADAWYR

Gall eich manylion cysylltu gael eu trosglwyddo i gontractwyr arolygu sy'n cynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac arolygon o gyllid myfyrwyr, ar ran y cyrff a restrir isod o dan Ddiben 1.  Bydd y cyrff hyn a'u contractwyr yn defnyddio eich manylion at y diben hwn yn unig, ac yn eu dileu wedyn.

Oddeutu chwe mis ar ôl i chi raddio, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi holiadur yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA), ‘Cyrchfannau Myfyrwyr sy'n Gadael Addysg Uwch'.  Ni fyddwn yn rhoi eich manylion cysylltu i'r AYAU.  Mae'n bosibl hefyd y cewch eich cynnwys mewn arolwg arhydol o ymadawyr ychydig o flynyddoedd ar ôl i chi raddio.  Os felly, byddwn yn trosglwyddo eich manylion cysylltu i'r corff sydd wedi cael y contract i wneud yr arolwg hwnnw.  Bydd y corff hwnnw yn defnyddio eich manylion at y diben hwnnw yn unig, ac yn eu dileu wedyn.

Os nad ydych am gymryd rhan yn yr arolygon hyn, byddwch cystal â rhoi gwybod i ni.

COFNOD MYFYRWYR YR AYAU

Byddwn yn anfon peth o'r wybodaeth a gadwn amdanoch i'r AYAU.  Mae'r AYAU yn casglu data ar gyfer, ac yn gyfrifol am, y gronfa ddata lle y mae eich cofnod myfyriwr AYAU yn cael ei storio.  Defnyddir y wybodaeth hon yn uniongyrchol gan yr AYAU, er enghraifft, i gyhoeddi ystadegau am fyfyrwyr addysg uwch.  Bydd yr AYAU hefyd yn prosesu'r wybodaeth yn y gronfa ddata ar ran cyrff eraill.  Rhaid i bob defnydd a wneir o Gofnod Myfyrwyr yr AYAU gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998.

Elusen gofrestredig yw'r AYAU ac mae'n gweithredu ar sail nid-er-elw.  Gall godi ar gyrff eraill y mae'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer neu'n rhoi data iddynt er mwyn talu am ei chostau.

Data personol sensitif

Os rhoddwch wybodaeth i ni am eich statws anabledd, ethnigedd, gogwydd rhywiol, ailbeniad rhywedd, beichiogrwydd/mamolaeth neu grefydd bydd yn cael ei chynnwys yng Nghofnod Myfyrwyr yr AYAU i'n helpu i fonitro cyfle cyfartal a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon yn unol â'r Ddeddf Cydraddoldeb.  Ni ddefnyddir y meysydd hyn gan yr AYAU mewn unrhyw ffordd a allai gael ei defnyddio i'ch adnabod chi.

Defnyddir Cofnod Myfyrwyr yr AYAU at bedwar diben cyffredinol:

Diben 1 - Swyddogaethau cyhoeddus

Ystadegau a data addysgol

Defnyddir Cofnod Myfyrwyr yr AYAU gan rai cyrff i'w helpu i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas ag addysg yn y DU.  Y cyrff hyn yw rheolyddion data yn gyffredin Cofnod Myfyrwyr yr AYAU o dan delerau'r Ddeddf Gwarchod Data.  Maent hwy'n cynnwys:

 • Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau
 • Llywodraeth Cymru
 • Llywodraeth yr Alban
 • Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr
 • Cyngor Cyllido Addysg Bellach ac Uwch yr Alban
 • Yr Adran Addysg
 • Y Cynghorau Ymchwil
 • Y Gwasanaeth Data (ar ran yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau)
 • Yr Asiantaeth Addysgu
 • Y Cyngor Gofal Cymdeithasol Cyffredinol

ac unrhyw gyrff sy'n eu holynu.  Gall y cyrff hyn gysylltu gwybodaeth o Gofnod Myfyrwyr yr AYAU â gwybodaeth arall a gadwant.  Er enghraifft, bydd yr Adran Addysg a'r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yn cysylltu Cofnod Myfyrwyr yr AYAU â'r Gronfa Ddata Disgyblion Genedlaethol.  Defnyddir y data cysylltiedig at bwrpas deall addysg uwch a'i heffeithiau.

Defnydd arall

Gall Cofnod Myfyrwyr yr AYAU hefyd gael ei ddefnyddio gan rai cyrff i'w helpu i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg.  Gall defnydd o'r fath gynnwys y canlynol:

 • Mesur lefelau poblogaeth a mudo gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
 • Monitro gwariant cyhoeddus gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol
 • Monitro cywirdeb cofrestri etholiadol gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol.

Diben  2 - Defnydd gweinyddol

Cymwysterau blaenorol - Os ydych wedi'ch cofrestru mewn sefydliad yn Lloegr:  Mae'n bosibl y byddwn ni a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl/HEFCE) yn cymharu eich data â chofnodion addysgol o flynyddoedd blaenorol er mwyn helpu i bennu lefelau eich cymwysterau presennol.  Gall hyn yn ei dro effeithio ar y ffioedd y mae gofyn i chi eu talu neu ar a oes lle ar gael i chi astudio gyda ni.

Myfyrwyr nad ydynt yn byw yn yr UE - Os ydych chi'n fyfyriwr nad yw'n byw yn yr UE gall awdurdodau mewnfudo'r Deyrnas Unedig ofyn i ni ddarparu data amdanoch chi.  Gall yr awdurdodau hyn brosesu'ch data personol er mwyn cyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas ag ymfudo.

Ni ddefnyddir eich cofnod AYAU i wneud penderfyniadau amdanoch chi ac eithrio at y defnydd gweinyddol a amlinellir o dan Ddiben 2.

Diben 3 - Cyhoeddiadau'r AYAU

Defnyddir Cofnod Myfyrwyr yr AYAU gan yr AYAU i gynhyrchu cyhoeddiadau ystadegol.  Mae'r rhain yn cynnwys rhai cyhoeddiadau Ystadegau Cenedlaethol a gwasanaethau gwybodaeth rheoli ar-lein.  Bydd yr AYAU yn cymryd camau i sicrhau nad oes modd adnabod unigolion o'r data a brosesir ganddi at Ddiben 3.

Diben 4 - Cyfle cyfartal, ymchwil, newyddiaduraeth a phrosesu arall lle y mae diddordeb cyfreithlon

Gall yr AYAU a'r rheolyddion data eraill sydd wedi'u rhestru o dan Ddiben 1 gyflenwi data i drydydd partïon hefyd lle y mae gwneud hynny o ddiddordeb cyfreithlon i'r cyhoedd.  Rhai enghreifftiau o ddefnyddio data at y diben hwn yw:

 • Monitro cyfle cyfartal
 • Ymchwil - Gall hwn fod yn ymchwil academaidd, ymchwil masnachol neu ymchwil ystadegol arall lle y mae hyn er lles y cyhoedd
 • Newyddiaduraeth - Lle y byddai'r cyhoeddiad dan sylw er lles y cyhoedd e.e. tablau cynghrair
 • Darparu gwybodaeth at ddefnydd myfyrwyr a darpar fyfyrwyr

Mae defnyddwyr y gellir cyflenwi data iddynt at Ddiben 4 yn cynnwys:

 • Cyrff yn y sector addysg uwch
 • Darparwyr addysg uwch
 • Ymchwilwyr academaidd a myfyrwyr
 • Cyrff masnachol (e.e. cwmnïau recriwtio, darparwyr tai, cyflogwyr graddedigion)
 • Undebau
 • Cyrff anllywodraethol ac elusennau
 • Cyrff llywodraethol lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Newyddiadurwyr

Mae data a gyflenwir gan yr AYAU i drydydd partïon yn cael eu darparu o dan gontractau sy'n mynnu na fydd unigolion yn cael eu hadnabod o'r data a gyflenwir.  Gellir cael copi o gytundeb safonol yr AYAU ar gyfer cyflenwi data yn http://www.hesa.ac.uk/dox/informationprovision/IP5_Terms_and_conditions_V1_7.pdf

COFNOD HYFFORDDIANT CYCHWYNNOL ATHRAWON ("HCA") YR AYAU

Os ydych chi'n dilyn cwrs HCA mewn sefydliad yn Lloegr, bydd yr AYAU yn casglu data amdanoch chi ac yn rhoi'r data hyn i'r Asiantaeth Addysgu.

Rheolydd data o dan delerau Deddf Gwarchod Data 1998 yw'r Asiantaeth Addysgu a bydd yn prosesu'ch data personol er mwyn cyflawni ei swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas â hyfforddi athrawon yn y DU.

HYSBYSIAD CASGLU MYFYRWYR YR AYAU

Caiff Hysbysiad Casglu Myfyrwyr yr AYAU ei adolygu'n rheolaidd.  Gellir dod o hyd i'r fersiwn diweddaraf yn http://www.hesa.ac.uk/content/view/150/183/.  Gall mân ddiweddariadau i'r Hysbysiad Casglu Myfyrwyr (gan gynnwys newidiadau i enwau cyrff ac egluro dibenion a nodwyd ynghynt) gael eu gwneud ar unrhyw adeg.  Ni fydd diweddariadau mawr (megis diben neu ddefnydd gweinyddol newydd) yn cael eu gwneud yn amlach nag unwaith y flwyddyn.

EICH HAWLIAU

O dan Ddeddf Gwarchod Data 1998, mae gennych hawl i weld y data a gedwir amdanoch gan yr AYAU.  Rhaid i chi dalu ffi fach am hyn.  I gael gwybodaeth bellach am Gofnod Myfyrwyr yr AYAU, ewch i www.hesa.ac.uk/dataprot neu e-bostiwch data.protection@hesa.ac.uk.

 


Hysbysiad Casglu: Staff

Cofnod Staff yr AYAU

Bob blwyddyn, byddwn yn anfon peth o'r wybodaeth a gadwn amdanoch i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA).  Y wybodaeth hon yw eich Cofnod Staff AYAU.  Nid yw'n cynnwys eich enw na'ch manylion cysylltu.

Ni fydd eich Cofnod Staff AYAU yn cael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi.

Mae'r AYAU yn casglu data ar gyfer, ac yn gyfrifol am, y gronfa ddata lle y mae eich Cofnod Staff AYAU yn cael ei storio.  Defnyddir y wybodaeth hon yn uniongyrchol gan yr AYAU, er enghraifft, i gyhoeddi ystadegau am staff addysg uwch.  Bydd yr AYAU hefyd yn prosesu'r wybodaeth yn y gronfa ddata ar ran cyrff eraill.  Rhaid i bob defnydd a wneir o Gofnod Staff yr AYAU gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998.

Elusen gofrestredig yw'r AYAU ac mae'n gweithredu ar sail nid-er-elw.  Gall godi ar gyrff eraill y mae'n darparu gwasanaethau ar eu cyfer neu'n rhoi data iddynt er mwyn talu am ei chostau.

Data personol sensitif

Os rhoddwch wybodaeth i ni am eich statws anabledd, ethnigedd, gogwydd rhywiol, ailbeniad rhywedd, beichiogrwydd/mamolaeth neu grefydd bydd yn cael ei chynnwys yng Nghofnod Staff yr AYAU i'n helpu i fonitro cyfle cyfartal a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon yn unol â'r Ddeddf Cydraddoldeb.  Ni ddefnyddir y meysydd hyn gan yr AYAU mewn unrhyw ffordd a allai gael ei defnyddio i'ch adnabod chi.

Dibenion casglu data ar gyfer y Cofnod Staff AYAU

Defnyddir Cofnod Staff yr AYAU at bedwar diben cyffredinol:

Diben 1 - Swyddogaethau cyhoeddus

Defnyddir Cofnod Staff yr AYAU gan rai cyrff i'w helpu i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas ag addysg yn y DU.  Y cyrff hyn yw rheolyddion data yn gyffredin Cofnod Staff yr AYAU o dan delerau'r Ddeddf Gwarchod Data.  Maent hwy'n cynnwys:

 • Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau
 • Llywodraeth Cymru
 • Llywodraeth yr Alban
 • Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr
 • Cyngor Cyllido Addysg Bellach ac Uwch yr Alban
 • Y Cynghorau Ymchwil
 • Yr Adran Addysg

ac unrhyw gyrff sy'n eu holynu.  Gall Cofnod Staff yr AYAU hefyd gael ei ddefnyddio gan rai cyrff i'w helpu i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg, er enghraifft, monitro gwariant cyhoeddus gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.

Diben 2 - Cyhoeddiadau'r AYAU

Defnyddir Cofnod Staff yr AYAU gan yr AYAU i gynhyrchu cyhoeddiadau ystadegol.  Mae'r rhain yn cynnwys rhai cyhoeddiadau Ystadegau Cenedlaethol a gwasanaethau gwybodaeth rheoli ar-lein.  Bydd yr AYAU yn cymryd camau i sicrhau nad oes modd adnabod unigolion o'r data a brosesir ganddi at Ddiben 2.

Diben 3 - Cyfle cyfartal, ymchwil, newyddiaduraeth a phrosesu arall lle y mae gan y cyhoedd ddiddordeb

Gall yr AYAU a'r rheolyddion data eraill sydd wedi'u rhestru o dan Ddiben 1 gyflenwi data i drydydd partïon hefyd lle y mae gwneud hynny o ddiddordeb cyfreithlon i'r cyhoedd.  Rhai enghreifftiau o ddefnyddio data at y diben hwn yw:

 • Monitro cyfle cyfartal
 • Ymchwil - Gall hwn fod yn ymchwil academaidd, ymchwil masnachol neu ymchwil ystadegol arall lle y mae hyn er lles y cyhoedd
 • Newyddiaduraeth, lle y byddai'r cyhoeddiad dan sylw er lles y cyhoedd e.e. tablau cynghrair
 • Darparu gwybodaeth at ddefnydd myfyrwyr a darpar fyfyrwyr

Mae defnyddwyr y gellir cyflenwi data iddynt at Ddiben 3 yn cynnwys:

 • Cyrff yn y sector addysg uwch
 • Darparwyr addysg uwch
 • Ymchwilwyr academaidd a myfyrwyr
 • Cyrff masnachol
 • Undebau
 • Cyrff anllywodraethol ac elusennau
 • Cyrff llywodraethol lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Newyddiadurwyr

Mae data a gyflenwir gan yr AYAU i drydydd partïon yn cael eu darparu o dan gontractau sy'n mynnu na fydd unigolion yn cael eu hadnabod o'r data a gyflenwir.  Gellir cael copi o gytundeb safonol yr AYAU ar gyfer cyflenwi data yn http://www.hesa.ac.uk/dox/informationprovision/IP5_Terms_and_conditions_V1_7.pdf

Diben 4 - Staff academaidd clinigol a staff iechyd proffesiynol yn unig

Os ydych chi'n gweithio mewn swydd neu adran glinigol neu iechyd-gysylltiedig gall y cyrff canlynol ddefnyddio eich Cofnod Staff AYAU at ddibenion ychwanegol:

Prifysgolion y DU drwy weithgareddau ei Gyngor Ysgolion Meddygol a'i Gyngor Ysgolion Deintyddol - Monitro tueddiadau mewn staffio academaidd clinigol fel sylfaen ar gyfer partneriaeth rhwng y GIG a'r prifysgolion.  Hybu, cynnal a gwella addysg, ymchwil ac arfer clinigol o safon uchel yn y DU.  Cyhoeddi canlyniadau gwaith ymchwil i staffio academaidd clinigol ar lefel ystadegol fanwl lle y gall fod perygl o adnabod unigolion drwy gyfuniadau o nodweddion.

Hysbysiad Casglu Staff yr AYAU

Caiff Hysbysiad Casglu Staff yr AYAU ei adolygu'n rheolaidd.  Gellir dod o hyd i'r fersiwn diweddaraf yn http://www.hesa.ac.uk/content/view/150/183/.  Gall mân ddiweddariadau i'r Hysbysiad Casglu Staff (gan gynnwys newidiadau i enwau cyrff ac egluro dibenion a nodwyd ynghynt) gael eu gwneud ar unrhyw adeg.  Ni fydd diweddariadau mawr (megis diben newydd) yn cael eu gwneud yn amlach nag unwaith y flwyddyn.

Eich Hawliau

O dan Ddeddf Gwarchod Data 1998, mae gennych hawl i weld y data a gedwir amdanoch gan yr AYAU.  Rhaid i chi dalu ffi fach am hyn.  I gael gwybodaeth bellach am Gofnod Staff yr AYAU, ewch i www.hesa.ac.uk/dataprot neu e-bostiwch data.protection@hesa.ac.uk.

 


Hysbysiad Casglu: Cyrchfannau Myfyrwyr sy'n Gadael AU (CMGAU)

Sylwer: Mae cyfeiriadau at "ni" yn yr hysbysiad hwn yn cyfeirio at y darparwr addysg uwch lle y buoch yn astudio.

Byddwn yn anfon gwybodaeth o'r ffurflen hon i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA).[1] Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chysylltu â gwybodaeth arall a gedwir amdanoch chi fel myfyriwr, gan gynnwys gwybodaeth a roesoch wrth gofrestru, a manylion y cymhwyster a enillwyd gennych. Mae'n bosibl y bydd yr AYAU yn cysylltu gwybodaeth yr ydym ni wedi'i darparu â setiau data perthynol eraill megis data UCAS, yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, y Cofnod Dysgwyr Unigol a'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ac mae'n bosibl y defnyddir peth data cysylltiedig i ategu Cofnod Myfyrwyr yr AYAU. Rhoddir gwybodaeth am y modd y defnyddir y data hyn yn yr Hysbysiad Casglu Myfyrwyr yn y fan hyn: www.hesa.ac.uk/fpn#Student.

Ni fydd y cofnod AYAU na'r ymatebion i'r arolwg yn cael eu defnyddio mewn unrhyw ffordd a allai gael ei defnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi.

Bydd yr AYAU yn casglu data ar gyfer y gronfa ddata lle y caiff eich cofnod AYAU ei storio. Mae hefyd yn gyfrifol am y gronfa ddata hon. Bydd yn defnyddio'r wybodaeth hon yn uniongyrchol, er enghraifft, i gyhoeddi ystadegau am fyfyrwyr sy'n gadael addysg uwch. Rhaid i bob defnydd a wneir o gofnod yr AYAU gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998. Elusen gofrestredig yw'r AYAU ac mae'n gweithredu ar sail nid-er-elw. Gall godi tâl ar gyrff eraill y mae'n darparu gwasanaethau a data ar eu cyfer.

Defnyddir cofnod yr AYAU, gan gynnwys eich ymatebion i'r arolwg CMGAU, at dri diben cyffredinol:

Diben 1 - Swyddogaethau cyhoeddus

Defnyddir cofnod yr AYAU gan rai cyrff i'w helpu i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas ag addysg yn y DU. Y cyrff hyn yw rheolyddion data yn gyffredin cofnod yr AYAU o dan delerau'r Ddeddf Gwarchod Data. Gallant gynnwys:

 • Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau
 • Llywodraeth Cymru
 • Llywodraeth yr Alban
 • Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr
 • Cyngor Cyllido Addysg Bellach ac Uwch yr Alban
 • Yr Adran Addysg
 • Y Cynghorau Ymchwil
 • Y Gwasanaeth Data (ar ran yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau)
 • Y Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth
 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (gan gynnwys Health Education England)
 • Y Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • Y Swyddfa Mynediad Teg

ac unrhyw gyrff sy'n eu holynu. Gall y cyrff hyn gysylltu gwybodaeth o gofnod yr AYAU â gwybodaeth arall a gadwant. Gall cofnod yr AYAU gael ei ddefnyddio gan gyrff eraill hefyd i'w helpu i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg. Mae'r defnyddwyr hyn yn cynnwys y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol a'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol a all ddefnyddio'r data i gyflawni eu swyddogaethau statudol megis mesur lefelau o boblogaeth a monitro gwariant cyhoeddus.

Diben 2 - Cyhoeddiadau'r AYAU

Defnyddir cofnod yr AYAU i gynhyrchu cyhoeddiadau ystadegol. Mae'r rhain yn cynnwys rhai cyhoeddiadau Ystadegau Cenedlaethol (http://www.statistics.gov.uk/hub/what-are-national-statistics-) a gwasanaethau gwybodaeth rheoli ar-lein. Bydd yr AYAU yn cymryd camau i sicrhau nad oes modd adnabod unigolion o'r data a brosesir at Ddiben 2.

Diben 3 - Cyfle cyfartal, ymchwil, newyddiaduraeth a phrosesu arall lle y mae diddordeb cyfreithlon

Gall yr AYAU a'r rheolyddion data eraill sydd wedi'u rhestru o dan Ddiben 1 gyflenwi data i drydydd partïon hefyd lle y mae diddordeb cyfreithlon mewn gwneud hynny. Rhai enghreifftiau o ddefnyddio data at y diben hwn yw:

 • Monitro cyfle cyfartal
 • Ymchwil - Gall hwn fod yn ymchwil academaidd, ymchwil masnachol neu ymchwil ystadegol arall lle y mae hyn er lles y cyhoedd
 • Newyddiaduraeth - Lle y byddai'r cyhoeddiad dan sylw er lles y cyhoedd e.e. tablau cynghrair
 • Darparu gwybodaeth at ddefnydd myfyrwyr a darpar fyfyrwyr

Mae defnyddwyr y gellir cyflenwi data iddynt at Ddiben 3 yn cynnwys:

 • Cyrff yn y sector addysg uwch
 • Darparwyr addysg uwch
 • Ymchwilwyr academaidd a myfyrwyr
 • Cyrff masnachol (e.e. cwmnïau recriwtio, darparwyr tai, cyflogwyr graddedigion)
 • Undebau
 • Cyrff anllywodraethol ac elusennau
 • Cyrff llywodraethol lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Newyddiadurwyr

Mae data a gyflenwir gan yr AYAU i drydydd partïon yn cael eu darparu o dan gontractau sy'n mynnu na fydd unigolion yn cael eu hadnabod o'r data a gyflenwir. Gellir cael copi o gytundeb presennol yr AYAU ar gyfer cyflenwi data yn http://www.hesa.ac.uk/bds-details#e. Gall data'r AYAU sydd wedi'u cysylltu â'r Gronfa Ddata Disgyblion Genedlaethol a/neu ddata'r Cofnod Dysgwyr Unigol a ddelir gan yr Adran Addysg gael eu darparu gan yr AYAU drwy'r Adran Addysg i ymchwilwyr. Gellir gweld copi o'r cytundeb ar gyfer darparu data cysylltiedig yn https://www.gov.uk/government/collections/national-pupil-database

Ynghylch Hysbysiad Casglu CMGAU yr AYAU

Caiff Hysbysiad Casglu CMGAU yr AYAU ei adolygu'n rheolaidd. Gellir dod o hyd i'r fersiwn diweddaraf yn www.hesa.ac.uk/fpn. Gall mân ddiweddariadau i'r Hysbysiad Casglu CMGAU (gan gynnwys newidiadau i enwau cyrff ac egluro dibenion a nodwyd ynghynt) gael eu gwneud ar unrhyw adeg. Ni fydd diweddariadau mawr (megis diben newydd) yn cael eu gwneud yn amlach nag unwaith y flwyddyn.

Cysylltu pellach

Mae'n bosibl y cysylltir â chi fel rhan o archwiliad i gadarnhau ein bod ni wedi ymgymryd â'r arolwg hwn yn briodol.

Mae'n bosibl y cewch eich cynnwys mewn arolygon arhydol pellach o fyfyrwyr sy'n gadael addysg uwch. Os felly, byddwn yn trosglwyddo eich manylion cysylltu i'r corff sydd wedi cael y contract i wneud yr arolwg hwnnw. Bydd y corff hwnnw yn defnyddio eich manylion at y diben hwnnw yn unig, ac yn eu dileu wedyn. Os nad ydych am gymryd rhan yn yr arolygon hyn, byddwch cystal â rhoi gwybod i ni.

Eich hawliau

O dan Ddeddf Gwarchod Data 1998, mae gennych hawl i weld y data a gedwir amdanoch gan yr AYAU. Rhaid i chi dalu ffi fach am hyn. I gael gwybodaeth bellach am warchod data a chofnod yr AYAU, ewch i www.hesa.ac.uk/dataprot neu e-bostiwch data.protection@hesa.ac.uk.

 


[1] Mae'r Higher Education Statistics Agency Limited yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi'i gofrestru yn Lloegr yn y cyfeiriad uchod. Rhif Cofrestredig 2766993. Rhif Elusen Gofrestredig 1039709. Wedi'i ardystio i ISO 9001 ac ISO 27001. Yr aelodau yw Prifysgolion y DU a GuildHE.