Skip to main content

Collection notices (Welsh)

Hysbysiadau Casglu

Hysbysiad Casglu: Myfyrwyr Cyhoeddwyd 05 Mehefin 2015
Hysbysiad Casglu: Staff Cyhoeddwyd 05 Mehefin 2015
Hysbysiad Casglu: Cyrchfannau Myfyrwyr sy'n Gadael AU (CMGAU)

Hysbysiad Casglu: Myfyrwyr

AROLYGON O FYFYRWYR AC YMADAWYR

Sylwer: Mae cyfeiriadau at “ni” yn yr hysbysiad hwn yn cyfeirio at y darparwr addysg uwch lle rydych chi’n astudio.

Gall eich manylion cysylltu gael eu trosglwyddo i gontractwyr arolygu sy’n cynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) ac arolygon o gyllid myfyrwyr, ar ran rhai o’r cyrff a restrir isod o dan Ddiben 1. Bydd y cyrff hyn a’u contractwyr yn defnyddio eich manylion at y diben hwn yn unig, ac yn eu dileu wedyn.

Oddeutu chwe mis ar ôl i chi raddio, mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi holiadur yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA)[1], ‘Cyrchfannau Myfyrwyr sy’n Gadael Addysg Uwch’. Mae’n bosibl y cysylltir â chi hefyd fel rhan o archwiliad i wirio ein bod ni wedi ymgymryd â’r arolwg hwn yn briodol. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion cysylltu i’r AYAU.

Mae’n bosibl hefyd y cewch eich cynnwys mewn arolygon arhydol o ymadawyr yn y blynyddoedd ar ôl i chi raddio. Os felly, byddwn yn trosglwyddo eich manylion cysylltu i’r corff sydd wedi cael y contract i wneud yr arolwg hwnnw. Bydd y corff hwnnw yn defnyddio eich manylion at y diben hwnnw yn unig, ac yn eu dileu wedyn.

Os nad ydych am gymryd rhan yn yr arolygon hyn, byddwch cystal â rhoi gwybod i ni.

CYFLWYNO EICH GWYBODAETH I’R AYAU.

Bob blwyddyn anfonwn beth o’r wybodaeth a ddaliwn amdanoch i’r AYAU (“eich gwybodaeth AYAU”). Yr AYAU yw’r ffynhonnell swyddogol ar gyfer data am brifysgolion a cholegau addysg uwch y DU www.hesa.ac.uk. Bydd yr AYAU yn casglu data ar gyfer y gronfa ddata lle y mae eich gwybodaeth AYAU wedi’i storio. Mae hefyd yn gyfrifol am y gronfa ddata hon. Elusen gofrestredig yw’r AYAU ac mae’n gweithredu ar sail nid-er-elw. Bydd yn defnyddio eich gwybodaeth AYAU yn uniongyrchol at ei dibenion ei hun. Bydd hefyd yn rhannu gwybodaeth o’ch gwybodaeth AYAU â thrydydd partïon. Gall godi tâl ar gyrff eraill y mae’n darparu gwasanaethau a data ar eu cyfer. Gall defnydd yr AYAU o’ch gwybodaeth AYAU gynnwys cysylltu gwybodaeth ohoni â data eraill, fel y disgrifir ymhellach isod. Rhaid i bob defnydd a wneir o wybodaeth yr AYAU gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents.

Gwybodaeth sensitif.

Os rhoddwch wybodaeth i ni am eich statws anabledd, ethnigedd, gogwydd rhywiol, ailbeniad rhywedd neu grefydd gall gael ei chynnwys yn eich gwybodaeth AYAU a’i defnyddio i’n helpu i fonitro cyfle cyfartal a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb. Mae gwybodaeth sensitif arall yn cael ei defnyddio i wneud ymchwil i ddarparu mynediad teg i addysg uwch, er enghraifft, gwybodaeth ynghylch a fuoch chi mewn gofal. .

Os ydych wedi cofrestru gyda darparwr addysg uwch yn Lloegr a reoleiddir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr bydd eich gwybodaeth AYAU yn cynnwys manylion unrhyw gymorth ariannol y gallwch ei dderbyn gennym. .

Ni ddefnyddir eich gwybodaeth sensitif i wneud penderfyniadau amdanoch. .

Defnyddir eich gwybodaeth AYAU, gan gynnwys data cysylltiedig, at bedwar diben cyffredinol: .

Diben 1 - Swyddogaethau cyhoeddus.

Ystadegau a data addysgol.

Defnyddir eich gwybodaeth AYAU gan rai cyrff i’w helpu i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas ag addysg yn y DU. Y cyrff hyn yw rheolyddion data yn gyffredin eich gwybodaeth AYAU o dan delerau’r Ddeddf Gwarchod Data (mae’r cyswllt canlynol yn egluro ystyr hyn: ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-definitions/). Gall y cyrff hyn gynnwys: .

 • Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau
 • Llywodraeth Cymru
 • Llywodraeth yr Alban
 • Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr
 • Cyngor Cyllido Addysg Bellach ac Uwch yr Alban
 • Yr Adran Addysg
 • Y Cynghorau Ymchwil
 • Yr Asiantaeth Cyllido Addysg
 • Y Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth
 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • Y Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • Y Swyddfa Mynediad Teg
 • Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch

ac unrhyw gyrff sy’n eu holynu.

Defnydd arall.

Gall eich gwybodaeth AYAU gael ei defnyddio hefyd gan rai cyrff sydd hefyd yn rheolyddion data yn gyffredin i’w helpu i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg. Gall defnydd o’r fath gynnwys y canlynol: .

 • Mesur lefelau poblogaeth a mudo gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon
 • Monitro gwariant cyhoeddus gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol
 • Monitro cywirdeb cofrestri etholiadol gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol.

Diben 2 - Defnydd gweinyddol.

Canfod ac atal twyll - Gall eich gwybodaeth AYAU gael ei defnyddio i archwilio ceisiadau am arian cyhoeddus a chyllid myfyrwyr, ac i ganfod ac atal twyll. .

Astudiaeth flaenorol - Os ydych wedi’ch cofrestru gyda darparwr AU yn Lloegr: Mae’n bosibl y bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr yn rhannu eich cofnodion addysg blaenorol gyda ni, gan gynnwys gwybodaeth AYAU a gyflwynwyd gan sefydliadau eraill, er mwyn pennu natur unrhyw astudiaeth addysg uwch flaenorol, gan gynnwys eich cymwysterau presennol. Gall y wybodaeth hon gael ei defnyddio i wneud penderfyniadau am y ffioedd y bydd gofyn i chi eu talu, y cymorth fydd ar gael i chi, neu a oes lle ar gael i chi astudio gyda ni. .

Ni ddefnyddir eich gwybodaeth AYAU i wneud penderfyniadau amdanoch chi ac eithrio at y defnydd a amlinellir o dan Ddiben 2.

Diben 3 - Cyhoeddiadau’r AYAU

Bydd yr AYAU yn defnyddio eich gwybodaeth AYAU i gynhyrchu a chyhoeddi gwybodaeth ac ystadegau. Mae hyn yn cynnwys rhai cyhoeddiadau Ystadegau Cenedlaethol (www.statisticsauthority.gov.uk/national-statistician/types-of-official-statistics) a gwasanaethau gwybodaeth ac ymchwil busnes ar-lein. Bydd yr AYAU yn cymryd camau i sicrhau nad oes modd adnabod unigolion o’r wybodaeth a brosesir ganddi at Ddiben 3.

Diben 4 - Cyfle cyfartal, ymchwil, newyddiaduraeth a phrosesu arall lle y mae diddordeb cyfreithlon.

Gall yr AYAU a’r rheolyddion data yn gyffredin eraill (gweler Diben 1) gyflenwi gwybodaeth i drydydd partïon hefyd lle y mae diddordeb cyfreithlon mewn gwneud hynny. Rhai enghreifftiau o ddefnyddio gwybodaeth at y diben hwn yw: .

 • Monitro cyfle cyfartal
 • Ymchwil - Gall hwn fod yn ymchwil academaidd, ymchwil masnachol neu ymchwil ystadegol arall lle y mae hyn er lles y cyhoedd
 • Newyddiaduraeth - Lle y byddai’r cyhoeddiad dan sylw er lles y cyhoedd e.e. tablau cynghrair
 • Darparu gwybodaeth at ddefnydd myfyrwyr a darpar fyfyrwyr.

Mae defnyddwyr y gellir cyflenwi gwybodaeth iddynt at Ddiben 4 yn cynnwys: .

 • Cyrff yn y sector addysg uwch
 • Darparwyr addysg uwch
 • Ymchwilwyr academaidd a myfyrwyr
 • Cyrff masnachol (e.e. cwmnïau recriwtio, darparwyr tai, cyflogwyr graddedigion)
 • Undebau
 • Cyrff anllywodraethol ac elusennau
 • Cyrff llywodraethol lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Newyddiadurwyr

Mae gwybodaeth a gyflenwir gan yr AYAU i drydydd partïon o dan Ddiben 4 yn cael ei darparu o dan gontractau sy’n mynnu na fydd unigolion yn cael eu hadnabod o’r wybodaeth a gyflenwir. Gellir cael copi o gytundeb presennol yr AYAU ar gyfer cyflenwi gwybodaeth yn www.hesa.ac.ukservices/custom/data/timescales-costs. Gall gwybodaeth yr AYAU am fyfyrwyr gael ei chysylltu â gwybodaeth ysgolion a/neu golegau addysg bellach a’i chyflenwi i ymchwilwyr. Gellir gweld copi o’r Cytundeb ar gyfer cyflenwi data cysylltiedig am ddisgyblion o ysgolion yn Lloegr yn www.gov.uk/government/collections/national-pupil-database.

CYSYLLTU’R WYBODAETH SYDD YNG NGHOFNOD YR AYAU.

Fel y nodwyd uchod, lle y bydd yr AYAU a’r cyrff a enwir o dan Ddiben 1 uchod yn defnyddio gwybodaeth yr AYAU, gall y defnydd hwn gynnwys cysylltu gwybodaeth yr AYAU â gwybodaeth arall, er enghraifft: .

 • Data UCAS
 • Data yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr
 • Data Ysgolion ac Addysg Bellach
 • Data y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
 • Data y Cyrff Dyfarnu Cymwysterau
 • Data am Dreth, Budd-daliadau, a Chyflogaeth

Lle y bydd yr AYAU yn rhoi gwybodaeth o’ch gwybodaeth AYAU i drydydd partïon o dan Ddiben 4, gall y defnydd y caniateir ei wneud o’r wybodaeth gynnwys cysylltu gwybodaeth yr AYAU â gwybodaeth arall a ddelir gan y trydydd parti. Caiff caniatâd ar gyfer defnydd o’r fath ei ystyried fesul achos. Ni roddir caniatâd ac eithrio lle y mae’r cysylltu ar gyfer pwrpasau a amlinellwyd yn Niben 4 ac yn amodol ar y gofyniad na chaiff cysylltu ei wneud i adnabod unigolion. .

Gwybodaeth am gyrchfannau i ysgolion a cholegau - Os bu i chi fynychu ysgol neu goleg yn Lloegr, gall data cysylltiedig gael eu datgelu i’r ysgol neu goleg olaf yr aethoch iddi/iddo (neu’r sefydliad a’i holynodd) i’w galluogi i asesu canlyniadau addysg uwchradd. .

COFNOD HYFFORDDIANT CYCHWYNNOL ATHRAWON (“HCA”) YR AYAU.

Os ydych chi’n dilyn cwrs HCA/ITT neu HCABC/EYITT mewn sefydliad addysg uwch yn Lloegr, bydd yr AYAU yn casglu gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi ac yn ei rhoi i’r Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth (NCTL). .

Cyrsiau sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC/QTS) neu Statws Athro Blynyddoedd Cynnar (SABC/EYTS) yw HCA neu HCABC. .

Un o asiantaethau gweithredol yr Adran Addysg (DfE) yw’r NCTL, ac at ddibenion Deddf Gwarchod Data 1998 yr Adran Addysg a’r AYAU yw rheolyddion data yn gyffredin y cofnod HCA. Bydd yr NCTL yn prosesu eich data personol at bwrpas gweinyddu a monitro cynlluniau hyfforddiant cychwynnol athrawon, gan gynnwys dyrannu Cyfeirnodau Athro. Gall yr NCTL rannu data personol â ni, ei bartneriaid a chontractwyr, gan gynnwys cyflogwyr, asiantaethau cyflogaeth, Ofsted, Pensiynau Athrawon Capita, a’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau at y diben hwn a gall gysylltu’r data â ffynonellau gwybodaeth eraill amdanoch chi. .

YNGHYLCH HYSBYSIAD CASGLU MYFYRWYR YR AYAU.

Caiff Hysbysiad Casglu Myfyrwyr yr AYAU ei adolygu’n rheolaidd. Gellir dod o hyd i’r fersiwn diweddaraf yn www.hesa.ac.uk/fpn. Gall mân ddiweddariadau i’r Hysbysiad Casglu Myfyrwyr (gan gynnwys newidiadau i enwau cyrff ac egluro dibenion a nodwyd ynghynt) gael eu gwneud ar unrhyw adeg. Ni fydd diweddariadau mawr (megis diben neu ddefnydd gweinyddol newydd) yn cael eu gwneud yn amlach nag unwaith y flwyddyn. .

EICH HAWLIAU.

O dan Ddeddf Gwarchod Data 1998, mae gennych hawl i weld y wybodaeth a gedwir amdanoch gan yr AYAU. Rhaid i chi dalu ffi fach am hyn. I gael gwybodaeth bellach am warchod data a’ch gwybodaeth AYAU, ewch i www.hesa.ac.uk/about/regulation/data-protection neu e-bostiwch [email protected]


Hysbysiad Casglu: Staff

Cofnod Staff yr AYAU

Sylwer: Mae cyfeiriadau at “ni” yn yr hysbysiad hwn yn cyfeirio at y darparwr addysg uwch lle rydych chi’n astudio.

Bob blwyddyn, byddwn yn anfon peth o’r wybodaeth a gadwn amdanoch i’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA)[1]. Yr AYAU yw’r ffynhonnell swyddogol ar gyfer data am brifysgolion a cholegau addysg uwch y DU www.hesa.ac.uk. Nid yw eich gwybodaeth AYAU yn cynnwys eich enw na’ch manylion cysylltu, ond gall gynnwys eich Rhif Adnabod Ymchwilydd a Chyfrannwr Agored (ORCID.org) os oes gennych un. Os byddwch yn gadael eich swydd bresennol ac yn symud i sefydliad addysg uwch arall mae’n bosibl y byddwn yn trosglwyddo eich Rhif Adnabod Staff AYAU i’ch cyflogwr newydd at bwrpas ymchwil i gyflogaeth yn y sector addysg uwch.

Ni fwriedir defnyddio eich gwybodaeth AYAU i wneud penderfyniadau amdanoch chi.

Bydd yr AYAU yn casglu data ar gyfer y gronfa ddata lle y mae eich gwybodaeth AYAU wedi’i storio. Mae hefyd yn gyfrifol am y gronfa ddata hon. Elusen gofrestredig yw’r AYAU ac mae’n gweithredu ar sail nid-er-elw. Bydd yn defnyddio eich gwybodaeth AYAU yn uniongyrchol at ei dibenion ei hun. Bydd hefyd yn rhannu gwybodaeth o’ch gwybodaeth AYAU â thrydydd partïon. Gall godi tâl ar gyrff eraill y mae’n darparu gwasanaethau a data ar eu cyfer. Rhaid i bob defnydd a wneir o Gofnod yr AYAU gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents.

Gwybodaeth sensitif

Os rhoddwch wybodaeth i ni am eich statws anabledd, ethnigedd, gogwydd rhywiol, ailbeniad rhywedd, absenoldeb mamolaeth/tadolaeth neu grefydd gall gael ei chynnwys yn eich gwybodaeth AYAU i’n helpu i fonitro cyfle cyfartal a dileu gwahaniaethu anghyfreithlon yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb. Ni ddefnyddir eich gwybodaeth sensitif i wneud penderfyniadau amdanoch chi.

Dibenion casglu data ar gyfer Cofnod Staff yr AYAU

Defnyddir eich gwybodaeth AYAU at bedwar diben cyffredinol:

Diben 1 - Swyddogaethau cyhoeddus

Defnyddir eich gwybodaeth AYAU gan rai cyrff i’w helpu i gyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus mewn perthynas ag addysg yn y DU. Y cyrff hyn yw rheolyddion data yn gyffredin eich gwybodaeth AYAU o dan delerau’r Ddeddf Gwarchod Data (mae’r cyswllt canlynol yn egluro ystyr hyn: ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-definitions/). Gall y cyrff hyn gynnwys:

 • Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau
 • Llywodraeth Cymru
 • Llywodraeth yr Alban
 • Adran Cyflogaeth a Dysgu Gogledd Iwerddon
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr
 • Cyngor Cyllido Addysg Bellach ac Uwch yr Alban
 • Y Cynghorau Ymchwil
 • Yr Adran Addysg
 • Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch
 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

ac unrhyw gyrff sy’n eu holynu. Gall eich gwybodaeth AYAU gael ei defnyddio hefyd gan rai cyrff sydd hefyd yn rheolyddion data yn gyffredin i’w helpu i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg, er enghraifft, monitro gwariant cyhoeddus gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.

Bydd CCAULl yn cysylltu gwybodaeth am staff academaidd â chyflwyniadau i’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil er mwyn monitro cyfle cyfartal mewn perthynas â’r ymarfer hwnnw.

Diben 2 - Cyhoeddiadau’r AYAU

Bydd yr AYAU yn defnyddio eich gwybodaeth AYAU i gynhyrchu a chyhoeddi gwybodaeth ac ystadegau. Mae hyn yn cynnwys rhai cyhoeddiadau Ystadegau Cenedlaethol (www.statisticsauthority.gov.uk/national-statistician/types-of-official-statistics) a gwasanaethau gwybodaeth ac ymchwil busnes ar-lein. Bydd yr AYAU yn cymryd camau i sicrhau nad oes modd adnabod unigolion o’r wybodaeth a brosesir ganddi at Ddiben 2.

Diben 3 - Cyfle cyfartal, ymchwil, newyddiaduraeth a phrosesu arall lle y mae gan y cyhoedd ddiddordeb

Gall yr AYAU a’r rheolyddion data yn gyffredin eraill sydd wedi’u rhestru o dan Ddiben 1 gyflenwi gwybodaeth i drydydd partïon hefyd lle y mae diddordeb cyfreithlon mewn gwneud hynny. Rhai enghreifftiau o ddefnyddio gwybodaeth at y diben hwn yw:

 • Monitro cyfle cyfartal
 • Ymchwil - Gall hwn fod yn ymchwil academaidd, ymchwil masnachol neu ymchwil ystadegol arall lle y mae hyn er lles y cyhoedd
 • Newyddiaduraeth - Lle y byddai’r cyhoeddiad dan sylw er lles y cyhoedd e.e. tablau cynghrair
 • Darparu gwybodaeth at ddefnydd myfyrwyr a darpar fyfyrwyr

Mae defnyddwyr y gellir cyflenwi gwybodaeth iddynt at Ddiben 3 yn cynnwys:

 • Cyrff yn y sector addysg uwch
 • Darparwyr addysg uwch
 • Ymchwilwyr academaidd a myfyrwyr
 • Cyrff masnachol
 • Undebau
 • Cyrff anllywodraethol ac elusennau
 • Cyrff llywodraethol lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Newyddiadurwyr

Mae gwybodaeth a gyflenwir gan yr AYAU i drydydd partïon o dan Ddiben 3 yn cael ei darparu o dan gontractau sy’n mynnu na fydd unigolion yn cael eu hadnabod o’r wybodaeth a gyflenwir. Gellir cael copi o gytundeb presennol yr AYAU ar gyfer cyflenwi gwybodaeth yn www.hesa.ac.uk/bds-details#e.

Diben 4 - Staff academaidd clinigol a staff iechyd proffesiynol yn unig

Os ydych chi’n gweithio mewn swydd neu adran glinigol neu iechyd-gysylltiedig gall y cyrff canlynol ddefnyddio eich gwybodaeth AYAU at y dibenion ychwanegol a ddisgrifir isod:

Y Cyngor Ysgolion Meddygol a Phrifysgolion y DU drwy weithgareddau ei Gyngor Ysgolion Deintyddol – at ddibenion:

 • Monitro tueddiadau mewn staffio academaidd clinigol fel sylfaen ar gyfer partneriaeth rhwng y GIG a’r prifysgolion.
 • Hybu, cynnal a gwella addysg, ymchwil ac arfer clinigol o safon uchel yn y DU.
 • Cyhoeddi canlyniadau gwaith ymchwil i staffio academaidd clinigol ar lefel ystadegol fanwl lle y gall fod perygl o adnabod unigolion drwy gyfuniadau o nodweddion.

Ynghylch Hysbysiad Casglu Staff yr AYAU

Caiff Hysbysiad Casglu Staff yr AYAU ei adolygu’n rheolaidd. Gellir dod o hyd i’r fersiwn diweddaraf yn www.hesa.ac.uk/fpn. Gall mân ddiweddariadau i’r Hysbysiad Casglu Staff (gan gynnwys newidiadau i enwau cyrff ac egluro dibenion a nodwyd ynghynt) gael eu gwneud ar unrhyw adeg. Ni fydd diweddariadau mawr (megis diben newydd) yn cael eu gwneud yn amlach nag unwaith y flwyddyn

Eich Hawliau

O dan Ddeddf Gwarchod Data 1998, mae gennych hawl i weld y wybodaeth a gedwir amdanoch gan yr AYAU. Rhaid i chi dalu ffi fach am hyn. I gael gwybodaeth bellach am warchod data ac am Gofnod Staff yr AYAU, ewch i www.hesa.ac.uk/dataprot neu e-bostiwch [email protected]


Mae'r Higher Education Statistics Agency Limited yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi'i gofrestru yn Lloegr yn y cyfeiriad uchod. Rhif Cofrestredig 2766993. Rhif Elusen Gofrestredig 1039709. Wedi'i ardystio i ISO 27001. Yr aelodau yw Prifysgolion y DU a GuildHE.